wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje i zwroty
Kontakt
 • DMP Sp. z o.o.
  ul. Bukowiecka 92
  03-893 Warszawa
  NIP: 5242960976

 • E-mail:biuro@drukarkitonery.pl
 • Telefon603 404 474
  22 224 64 97
 • Gadu Gadu51151314
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Statystyka
 • Ilość produktów: 5786
 • Ilość kategorii: 56
 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 5
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 524202 klientów
 • Sklep działa od: 14-03-2018

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drukarkitonery.pl lub też pisemnie na adres: DMP Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.drukarkitonery.pl/pdf/zwrot_towaru.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Koszt odstąpienia od umowy:

 • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drukarkitonery.pl lub też pisemnie na adres: DMP Sp. z o.o., ul. Bukowiecka  92, 03-893 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • w wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • w wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drukarkitonery.pl lub też pisemnie na adres: DMP Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: DMP Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.
 • sprzedawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • w przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego w Panelu Klienta, poczty elektronicznej na adres: biuro@drukarkitonery.pl lub też pisemnie na adres: DMP Sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.
 • zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Procedura odesłania wadliwych tonerów i atramentów


Przy wysyłce reklamowanych tonerów i tuszy należy zastosować się do poniższej instrukcji zabezpieczenia wkładów na czas transportu.

 • Każdy z wkładów należy spakować osobno, najlepiej aby znajdował się on we foli, w airbagu i w kartoniku. Takie zapakowanie wkładu w dużym stopniu zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanicznego.
 • Wkłady z których wysypuję się toner, należy spakować w taki sposób aby wyeliminować możliwość dalszego wysypywania się tonera. Takie wkłady najlepiej owinąć folią, zakleić taśmą i sprawdzić czy spod folii nie wydostaje się toner (wystarczy potrząsnąć wkładem).
 • W przypadku, gdy ktoś nie posiada foli, wkład można spakować w zwykłą reklamówkę i zadbać o to aby toner się nie wysypał. Oczywiście sypiące wkłady również najlepiej spakować w kartonik lub airbag.
 • Proszę unikać wysyłania wkładów w samych foliach czy siatkach. Podczas transportu wkłady tak zapakowane, po prostu pękają pod naciskiem innych wkładów. Również spakowanie wkładu tylko w kartonik bez airbaga nie jest dobrym pomysłem. Wkład podczas transportu przemieszcza się w kartoniku i często rozsypuje, a nawet rozlatuje, a przy okazji zasypuje inne wkłady.

Jak zabezpieczać wkłady do drukarek atramentowych?

 • Każdy z wkładów należy spakować osobno.
 • We wkładach głowicowych czarnych, głowice należy zabezpieczyć klipsem lub specjalną taśmą, która fabrycznie montowana jest na wkładach. We wkładach trójkolorowych należy unikać taśmy, ponieważ nastąpi wymieszanie się kolorów w głowicy.
 • We wkładach nieposiadających głowic (zbiorniczki) wystarczy zakleić otwór przez który wypływa tusz. Zaklejenie otworu w dużym stopniu zmniejszy ryzyko wylania się tuszu i zalania innych wkładów.
 • Proszę w żadnych przypadku nie zaklejać głowic i styków elektrycznych zwykłą taśmą klejącą. Niestety głowice czy styki po prostu odklejają się wraz z taśmą. Nie wolno stosować takiego zabezpieczenia!
 • Ogólnie wkładów atramentowych nie należy pozostawiać samych sobie, bez zabezpieczenia głowic czy otworów przez które wypływa tusz. We wkładach głowicowych, głowice zasychają, a tusz we wkładach (zbiorniczkach) wysycha.

Zastosowanie się do powyższych instrukcji w dużym stopniu ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji.


Przejdź do strony głównej
BrotherCanonDellDevelopEpsonHPKatunKonica MinoltaLexmarkNrgOkiOlivettiPanasonicPrismRicohSamsungSharpToshibaUtaxXerox
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl